Kdo se může přihlásit? —

/ Soutěž je mezinárodní, je možné se přihlásit z celého světa.

/ Vedení školy podá přihlášku k soutěži za svou instituci a nominuje vybrané studenty (viz dokument přihláška školy).

/ Vedení školy může nominovat 3–5 studentů(viz dokument přihláška studenta).

/ Participovat mohou studenti, kteří na škole v současnosti studují.

/ Přihlášená díla nesmí být výrobou datovány starší než 2014.

/ Vždy se hlásí jeden autor s jedním dílem nebo uceleným souborem, vytvořeným ze skla v rámci studijní praxe.

/ Do soutěže je možno přihlásit i díla kombinující sklo s jinými materiály.

/ Přihlášená díla reprezentují výtvarné směřování školy a její specifický charakter.

/ Zúčastněné školy zabezpečí na své náklady dopravu přihlášených děl a zástupců škol na místo a z místa soutěže (instalace 3. března 2017 / de-instalace 3.–5. dubna 2017).

/ Výběr přihlášených děl bude vytaven v Centru sklářského umění, Huť František v Sázavě od 4. března do 2. dubna, 2017.

/ Přihlášená díla musí být k dispozici po celou dobu trvání výstavy.

Who can participate? —

/ The competition is international; it is possible to participate from all over the world.

/ The school management submits applications of competitors from their institution and the board also nominates selected students. (See document Application for Schools.).

/ School management can nominate three to five students. (See the document “Student application.”).

/ Only students currently studying the school are allowed to participate.

/ The production date of entries must not be earlier than 2014.

/ Application is suitable for student authors with one compact set created within their academic practice.

/ The competition also can host works of art combining glass with other materials.

/ Entries represent the artistic movement of the school and its specific character.

/ Participating schools will ensure transportation of entries and school representatives to and from the place of the competition (March 3, 2017 installation / removal between 3 and 5 April 2017).  This is done at the schools’ own cost.

/ Selected works will be exhibited at the Center of Glass Art, Furnace of Francis in town of Sázava, between March 4 and April 2, 2017.

/ Artworks must be available throughout the exhibition.

Jak se přihlásit? —

/ Uzávěrka přihlášek škol k soutěži je 3. 2. 2017

/ Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na adresu jpolaneck@post.cz

/ Do předmětu uveďte: JGW2017 a jméno školy / studenta.

Přihláška v souboru MSword

Vyplněnou přihlášku pouze v MSword souboru (.doc), který bude obsahovat přihlášku školy a všech studentů a s fotografiemi vloženými i přímo do přihlášky pro snazší orientaci.

Fotodokumentace

Přiložené a popsané fotografie soutěžních prací. Ve formátu .jpg, rozlišení 300dpi a maximální velikosti souboru 2 MB. Fotografie musí být popsané ve formátu Příjmení, Jméno, Název a Technika.

/ V případě, nedodržení výše zmíněných podmínek, či nezaslání všech podkladů v požadovaném formátu, nebudete zařazeni do výběrového procesu a vaše přihláška bude automaticky vyřazena.

How to apply? —

/ The deadline for applications to contest of schools is on Feb 3. 2017

/ Please send your e-applications to jpolaneck@post.cz

/ Fill in the subject field: JGW2017 and name of school / student.

Application should be written in MSWord doc. format

Please send finished application only in MS Word file (.doc) that includes application of the school and application of all students with photographs embedded directly into the application for easier orientation.

Photograph documentation

Attached should be photographs and description of competing works of art in JPEG format and resolution 300 dpi and maximum file size of 2 MB. Photos must be tagged in the following format: Last Name, First Name, Title and Technique.

/ In case of non-compliance with the above conditions, or absence of documents in the required format you will not be considered for the selection process and your application will be automatically rejected.

Ocenění a výběrový proces?

/ Soutěž je rozdělena do dvou kategorií:

A/ mladší – studenti středních odborných škol,

B/ starší – studenti vyšších odborných škol a vysokých škol.

/ V obou kategoriích budou uděleny 3 hmotné ceny, v podobě rezidenčních pobytů a možnosti realizace své práce v řadě sklářských firem v rámci České republiky. Dále bude udělena hmotná cena za řemeslo a speciální cena pořadatele, v podobě rezidenčního pobytu. (viz partneři/sponzors)

Kategorie starší:
1. místo / AJETO / Rezidenční pobyt – 1 týden
2. místo / Studio LHOTSKÝ / Rezidenční pobyt – 1 týden
3. místo / HG atelier / Rezidenční pobyt – 1 den

Kategorie mladší:
1. místo / MOSER / Rezidenční pobyt – 1 den
2. místo / PAČÍNEK GLASS / Rezidenční pobyt –1 den
3. místo / TGK / Rezidenční pobyt – 2 dny

Speciální ceny:
Speciální cena CESTY SKLA / Rezidenční pobyt – 1 týden
Cena za Řemeslo / Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Cena za Řemeslo /Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

/ Výběr výherců bude zvolen 5ti člennou odbornou komisí, ve které budou zastoupeni teoretici, kurátoři a designéři se znalostí současného skla. (viz Komise)

/ Výsledky soutěže budou oznámeny v sobotu 4. března 2017.

Více informací naleznete zde!

Awards, jury and selection process?

/ The contest is divided into two categories:

A/ junior – students at the Secondary Vocational Schools,

B/ senior – students at Colleges and Universities.

/ In both categories, winners will be granted 3 material awards. First, there are residential stays and possibility for the winners to continue their works of art in a number of Czech glass companies. Further awards entail Prize for Craft and a Special Prize of Organizers Board, in the form of residential trip. (See Partners/sponsors)

Senior Category:
1. place / AJETO / Residential stay – 1 week

2. place / Studio LHOTSKÝ / Residential stay – 1 week
3. place / HG atelier / Residential stay – 1 day

Junior Category:
1. place / MOSER / Residential stay – 1 day

2. place / PAČÍNEK GLASS / Residential stay – 1 day
3. place / TGK / Residential stay – 1 days

Special Prize:
Organizers Board prize CESTY SKLA / Residential stay – 1 week

Craft prize / Museum of Applied art in Prague
Craft prize / Museum Of Glass And Jewellery in Jablonec nad Nisou

/ Winners will be selected by a 5-member expert committee, which will represent theorists, curators and designers with knowledge of contemporary glass. (See Jury)

/ The results of competition will be announced on Saturday, 4 March 2017.

More information can be found here!